ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

โดย admin -  วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เวลา 00:00 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด "เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ"

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...

โดย admin -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 00:08 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.fscct.or.th/...

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 16:06 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

" องค์กรคู่เพื่อครูไทย" เกิดจากแนวคิดขององค์กรวิชาชีพครู และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัด ...