ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนแก่ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 800,000 บาท

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดที่ ...

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 12:00 น.

อมรมสัมมนา แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ , ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฏกระทรวงใหม่ จ.ชลบุรี

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 10:31 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ได้เข้าร่วมฟังสวดบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต นางสำเภา ไกรทอง ...

โดย admin -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 10:09 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ตันเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

อบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 น.

อบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1

นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง นางนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ และนายธีรพล โพธิ์เมือง คณะกรรมการสหกรณ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1 ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 น.

พิธีรำลึกคุณูปการ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนายณัฐพล นุชอุมดม กรรมการสหกรณ์ ได้เข้าร่วม ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 18:32 น.

ให้การต้อนรับ คณะทำงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการณ์สหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ คณะทำงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 18:10 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม และนายกำจัด ...