ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09:43 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 17:17 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้...

โดย admin -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 15:36 น.

เข้าร่วมการฝึกอบม "การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ" รุ่นที่ 2

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ...

โดย admin -  วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 08:44 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ...

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

การประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 10:33 น.

อบรมสัมมนาศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี

นายเสกสัณห์ กิจวรรณ รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ พร้อมกับ นายบรรหาร ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 10:30 น.

อบรมสัมมนาหลักสูตร “การแก้ไขข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์-กฏหมายล้มละลาย” จังหวัดชลบุรี

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้ ...

โดย admin -  วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:24 น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเข้าตรวจสอบครั้งที่1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ...

โดย admin -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 15:29 น.

สหกรณ์ฯ มอบหน้ากากผ้า ให้แก่หน่วยงานการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 4 หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:57 น.

บริการตรวจสุขภาพจากกลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุขในโครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ...