ประธานกรรมการ

นายวรพจน์ สิงหราช
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

คณะกรรมการ

นายธีรพล โพธิ์เมือง
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายเมธชนัน เสืออากาศ
กรรมการดำเนินการ
นายเอกพจน์ กันภัย
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมพงษ์ หงษา
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นางวาสนา แจ่มเจริญ
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร
กรรมการดำเนินการ
น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการดำเนินการ
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
กรรมการดำเนินการ
นายสมชาย ทองสุทธิ์
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายวิชาญ กิ่งก้าน
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหาร
นายวิสูตร ยอดสุข
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ (เล่มสีนํ้าเงิน)
  3.00
 • ออมทรัพย์เฉพาะกิจ (รอฝากเข้าโครงการต่างๆ)
  0.75
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน เงินกู้สามัญ/กู้ฉุกเฉิน/กู้รวมหนี้
  1.00
 • โครงการออมทรัพย์เพิ่มค่า 1 (ปิดโครงการครบ 200 ล้านบาท)
  3.30
 • โครงการชวนน้องออมทรัพย์
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 2 และ 3 (ปิดโครงการ)
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 1 (ปิดโครงการ)
  3.75
 • ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)
  3.00
 • ออมทรัพย์ATM (เล่มสีชมพู)
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  5.00
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  5.00
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • เงินกู้เพื่อการรวมหนี้
  5.00
 • เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID-19 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก
  5.00
 • กู้ขอปรับโครงสร้างหนี้(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • กู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสอ.สป. (ปิด)
  4.09

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 • ประเภท
  จำนวน
 • ทั้งหมด
  283563
 • วันนี้
  8
 • เดือนนี้
  7461
 • ปีนี้
  10023