ประธานกรรมการ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

คณะกรรมการ

นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายไพฑูรย์ คงเทียน
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายณัฐพล นุชอุดม
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายกำจัด สุวรรณปาล
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการและเหรัญญิก
และกรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการและเลขานุการ
และกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายธีรพล โพธิ์เมือง
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายเอกพจน์ กันภัย
กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายเมธชนัน เสืออากาศ
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นางวาสนา แจ่มเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายวินัย หลำวรรณะ
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวรพจน์ สิงหราช
กรรมการ
นายสมพงษ์ หงษา
กรรมการ

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ (เล่มสีนํ้าเงิน)
  3.00
 • ออมทรัพย์เฉพาะกิจ (รอฝากเข้าโครงการต่างๆ)
  0.75
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน เงินกู้สามัญ/กู้ฉุกเฉิน/กู้รวมหนี้
  1.00
 • โครงการออมทรัพย์เพิ่มค่า 1 (ปิดโครงการครบ 200 ล้านบาท)
  3.30
 • โครงการชวนน้องออมทรัพย์
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 2 และ 3 (ปิดโครงการ)
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 1 (ปิดโครงการ)
  3.75
 • ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)
  3.00
 • ออมทรัพย์ATM (เล่มสีชมพู)
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.25
 • เงินกู้สามัญ
  5.25
 • กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  4.50
 • กู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสอ.สป. (ปิด)
  4.09
 • กู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID-19 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 • ประเภท
  จำนวน
 • ทั้งหมด
  264459
 • วันนี้
  478
 • เดือนนี้
  3524
 • ปีนี้
  120276