ประธานกรรมการ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

คณะกรรมการ

นายณัฐพล นุชอุดม
กรรมการและเลขานุการ
นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
รองประธานฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นางชูศรี พุทธเจริญ
กรรมการและเหรัญญิก
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
นายไพทูร จันตะเภา
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายกำจัด สุวรรณปาล
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายสมเจต พูลมา
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวยุพา เรืองโชติ
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ดร.ธีระ แทนศิริ
กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • โครงการออมทรัพย์เพิ่มค่า 1 (ปิดโครงการครบ 200 ล้านบาท)
  3.55
 • ออมทรัพย์ เล่มสีนํ้าเงิน
  3.25
 • โครงการชวนน้องออมทรัพย์
  4.00
 • ออมทรัพย์ Top up 24 เดือน (ปิดโครงการ)
  3.85
 • ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 8 (ปิดโครงการ)
  3.60
 • เกษียณเปี่ยมสุข 2 (ปิดโครงการ)
  3.75
 • เกษียณเปี่ยมสุข (ปิดโครรงการ)
  4.00
 • ออมมทรัพย์ เล่มสีเขียว
  3.50
 • ออมทรัพย์ เล่มสีชมพู
  3.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  5.25
 • เงินกู้สามัญ
  5.75
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.75

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 • ประเภท
  จำนวน
 • ทั้งหมด
  74177
 • วันนี้
  654
 • เดือนนี้
  2350
 • ปีนี้
  21457