ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด "เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ"

โดย admin
 วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เวลา 00:00 น.
 1334เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2558 หมวด 4 ข้อ 9 “ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้” (5) มีอายุไม่เกิน 60 ปี ตามปีปฏิทิน หรือเหตุพิเศษ คณะกรรมการสามารถกำหนดอายุผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เป็นกรณีพิเศษ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 2 (วาระปี 2561 – 2562)  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
                    1. คุณสมบัติสมาชิกมี 2 ประเภท ดังนี้
                    1.1 ประเภทสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                              1.1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
                              1.1.2 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคม
                              1.1.3 อายุไม่เกิน 75 ปี (นับตามปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2487)  
 
                    1.2 ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                              1.2.1 เป็นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
                              1.2.2 เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกประเภทสามัญ 
                              1.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคม
                              1.2.4 อายุไม่เกิน 75 ปี (นับตามปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2487)
 
                    1.3 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบริจาค ตามอัตราที่สมาคมกำหนด และคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว  แต่หากสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และจะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในส่วนที่เหลือหลังหักภาระผูกพันแล้ว เว้นแต่กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม เอกสารแนบ

เดือนมิถุนายน          

ข้อมูล ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2562  (ไม่มีสมาชิกเสียชีวิต)
ทางสหกรณ์ฯ จึงไม่มียอดเรียกเก็บ ในเดือนกรกฎาคม 2562