ข่าวประชาสัมพันธ์

การยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565 แบบออนไลน์

โดย admin
 วันที่ 25 ต.ค. 2565 เวลา 12:45 น.
 21086

ขั้นตอนการการยืนยัน หุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565 แบบออนไลน์ 

ช่องทางที่ 1 .....LINE SPKTCOOP CONNECT คลิ๊ก

ช่องทางที่ 2 ..... wwww.spktcoop.com ระบบออนไลน์สหกรณ์ คลิ๊ก

>>>วิธีการสมัครไลน์ CONNECT   


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการปิดบัญชีประจำปี 2565 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

และยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การยืนยันนี้จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตรวจสอบ (แบบสุ่ม) ของบริษัทสอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้

เพื่อเตรียม "รับรองงบการเงิน" และนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่ง "จะมีผลต่อการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน"

จึงขอความกรุณาสมาชิกได้ยืนยันยอดดังกล่าว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


รายชื่อหน่วยงานที่ยืนยัน (แบบสุ่ม)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
4. อาชีวะ
5. เทศบาล
6. เอกชน
7. สำนักงาน (กลุ่มส่งตรงกับสหกรณ์)
8. องค์การบริหารส่วนตำบล
9. สมาชิกสมทบ 

UploadImage

UploadImage
UploadImage