ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 23:29 น.
 6788

เปิดให้เข้าร่วมประชุมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป
1. คู่มือการเข้าโปรแกรม ZOOM และการรับรองมติ ดาวน์โหลด
2. วิธีการสมัครไลน์คอนเน็ค ดาวน์โหลด
3. คำขอเปลี่ยนแปลงเบอร์และที่อยู่ ดาวน์โหลด
4. รายงานกิจการประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
5. หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

6. กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

ดูวิดีโอขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเข้าห้องประชุม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting  โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่คงเหลือยังไม่ได้ทำการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
วาระที่ 2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4  เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 
วาระที่ 5  เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
วาระที่ 6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563
วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
วาระที่ 9  เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564
วาระที่ 10  เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองสหกรณ์
วาระที่ 11  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่างๆ ของสหกรณ์
วาระที่ 12  เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 13  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2564
วาระที่ 14  เรื่องแนะนำกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60/2564
วาระที่ 15  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ภาคผนวก