ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบริการใหม่ บัตร ATM KTB

โดย admin
 วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 17:16 น.
 253
สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการผ่านบัตร ATM ให้มีความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านบัตร ATM KTB ของสมาชิกและนำมา >>ผูกบัญชี<< เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแบบคำขอสมัครใช้บริการและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย (KTB)

เพื่อทำธุรกรรมต่างๆของสหกรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมลงนามยืนยันการใช้งาน และแนบเอกสารประกอบคำขอฯ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้ยื่นคำขอเท่านั้น)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

 

UploadImage