ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด

โดย admin
 วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 17:38 น.
 411
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้ตรวจสอบกิจการ นายจรูญโรจน์ โสไกร ผู้ตรวจสอบกิจการ นายสุเทพ พูลบัณฑิตย์ ประธานคณะทำงาน นางบุุศกร ณ นคร คณะทำงาน และฝ่ายจัดการได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด โดยมี นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ จัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

UploadImage