ข่าวกิจกรรม

การเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง หลักสูตร “ ผลกระทบร่างกฎกระทรวง ( ฉบับที่2 )– กรอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:56 น.
 122

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ส่งตัวแทน นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ นายณภัค กล่ำเหว่า หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานกฎหมาย เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง  “ ผลกระทบร่างกฎกระทรวง ( ฉบับที่2 ) – กรอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ”ระหว่างที่  23 – 25  กันยายน 2565 ณ  โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
โดยวิทยากรพิเศษ
 - อาจารย์ปรเมศวร์    อินทรชุมนุม ผู้ตรวจอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 - อาจารย์ไพบูลย์   แก้วเพทาย  อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด

เพื่อนำแนวทางการบริหารงาน การทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การตรวจสอบกิจการ หากมีการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ต่อไป


UploadImage