ข่าวน่าสนใจ

ผลการสรรหาเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 12:29 น.
 4582

ผลการสรรหาเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
             (1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
             (2) สถานที่รับสมัคร  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
             (3) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร

             (1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  สามารถขอรับได้ที่ฝ่ายธุรการ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ 
             (2) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
             (3) สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช.กำหนด (ถ้ามี)
             (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
             (5) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
             (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 4 x 6 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
             (7) หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามข้อ 3(13)  โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564