ข่าวน่าสนใจ

ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 10:57 น.
 199

"ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 

(ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน
และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564

ร่าง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564 >> คลิก

ได้ที่ https://forms.gle/qECRvbZgEomsRVba9 หรือผ่านทาง QR Code (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

 

UploadImage