ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09:22 น.
 498
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรมสมาชิกผู้ล่วงลับ นายสุรัตน์ รื่นเริง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดย นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ คณะทำงานเพื่อสนับสนุบคณะกรรมการ นายไพโรจน์ ตันเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และนางนางนรีรัศม์ สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสมาชิก มอบสวัสดิการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชิก 40 ปี 3 เดือน จำนวน 375,000 บาท ค่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท สวัสดิการประสบอุบัติเหตุ จำนวน 100,000 บาท และเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จำนวน 20,000 บาท แก่ครอบครัวรื่นเริง