ข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1

โดย admin
 วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 น.
 140
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง นางนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ และนายธีรพล โพธิ์เมือง คณะกรรมการสหกรณ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านสินเชื่อ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดตามหนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การติดตามหนี้ การเร่งรัดหนี้ เป็นต้น