ข่าวกิจกรรม

พิธีรำลึกคุณูปการ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดย admin
 วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 น.
 79
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนายณัฐพล นุชอุมดม กรรมการสหกรณ์ ได้เข้าร่วม พิธีรำลึกคุณูปการ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในการนี้ นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อ่านสารนายกรัฐมนตรี และนายมงคลััตถ์ พุกะนัด ประธานเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ นำกล่าวสดุดีองค์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีฯ