ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 09:58 น.
 25
วันที่ 13 และ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินผลและวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป อีกทั้งส่วนร่วมในการทำความเข้าใจ และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ