ข่าวกิจกรรม

เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยนำท่วมขัง เขตลาดกระบัง

โดย admin
 วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 16:44 น.
 57
เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม นาย ไพฑูรย์ คงเทียน กรรมการสหกรณ์ฯ และนางนรีรัศม์ สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยนำท่วมขัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นางอรภัทร สิริภิญโญภาส ผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ ซึ่งกรรมการจะพิจารณาจากสภาพความเสียหายและให้การช่วยเหลือในลำดับถัดไป