ข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนาหลักสูตร “การแก้ไขข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์-กฏหมายล้มละลาย” จังหวัดชลบุรี

โดย admin
 วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 10:30 น.
 106
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้
1. นายวินัย หลำวรรณะ รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
4. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
5. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้
1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
2. นายสุรัตน์ รื่นเริง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
3. นายไพโรจน์ ตันเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รายนามดังนี้
1. นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
2. นายณภัค กล่ำเหว่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและติดตามหนี้
เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร “การแก้ไขข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์-กฏหมายล้มละลาย” จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ไกล้เคียง ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

รูปประกอบเพิ่มเติม