ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 14:16 น.
 306
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสจึงได้จัดทำโครงการ CSR ร่วมกัน โดยใช้ชื่อโครงการ“ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด อีกทั้งนักเรียนทุกระดับชั้น มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและผู้เข้าร่วมโครงการฯนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ดังนั้นฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน”  
รายละเอียด คลิ๊ก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ทำความสะอาดห้องน้ำ ณโรงเรียนคลองกระแชงเตย ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสจึงได้จัดทำโครงการ CSR ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 22 พ.ย. 62 นี้ร่วมกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียน
คลิปวิดีโอ คลิ๊ก