สารสัมพันธ์

สารสัมพันธ์ ปีที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โดย admin
 วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 14:26 น.
 2128

UploadImage


กิจกรรมสารสัมพันธ์

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำตอบที่ถูกต้องคือ......
สวัสดิการการรักษาพยาบาล  จ่ายครั้งละ 1,000 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
ให้สมาชิกยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
1.คำร้องขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการ
3.หลักฐานของสถานพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน

UploadImage