ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

โดย admin
 วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 16:06 น.
 13531
ช่องการติดต่อสื่อสาร สสอค.
1.  แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิก สสอค. อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึง
การตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกรายบุคคล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
รายละเอียดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ใช้ไป
และข้อมูลการโอนย้ายสหกรณ์

2.  Line @cwftc  ไลน์ของสมาคม สสอค. ตอบทุกคำถามของสมาชิก
3.  www.cwftc.or.th  เว็ปไซด์ของสมาคม
4. ftsc.coop1@gmail.com  เมล์สมาคม
5. facebook สมาคมชื่อ  สมาคมฌาปนกิจครูไทย สสอค.
6. ช่อง Youtube  ของ สมาคม สสอค.

 UploadImage" องค์กรคู่เพื่อครูไทย" เกิดจากแนวคิดขององค์กรวิชาชีพครู และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 87 สหกรณ์
โดยแยกเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 76 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (สามัญ) 11 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นรวม
190,509,944,689 ล้านบาท มีหนี้เงินกู้รวม 552,619,169,000 ล้านบาท มีเงินรับฝากรวม 98,588,887,086 ล้านบาท
ร่วมกัน ให้จัดตั้งองค์กรทางการเงิน และองค์กรด้านสวัสดิการที่คู่กัน และเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งต่อมาผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้จัดประชุมระดมความคิด ในเดือนกันยายน 2552 และ เดือนมกราคม 2553 เห็นชอบ
ให้จดทะเบียนก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม-
ทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่อ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน
54 สหกรณ์ 


          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม-
ทรัพย์ครูไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 294,548 คน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย web site >> //www.thaiftsc.com/ca-history.html

ตรวจสอบรายชื่อ การเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  >> //www.thaiftsc.com/index.html