ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

โดย admin
 วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 12:33 น.
 8190
เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ในวันที่ 14 พ.ย. 64 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 07.00 - 09.00 น. (มีค่าพาหนะเดินทาง 100 บาท เท่านั้น ไม่มีการจับรางวัลนะคะ)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  2   เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่       
ระเบียบวาระที่  3   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ....      
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ....    
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)