ข่าวน่าสนใจ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

โดย admin
 วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 16:00 น.
 4409

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมZoom) ดาวน์โหลด

วาระในการประชุมเร่งด่วน ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2564 ดาวน์โหลด
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

VDO แนะนำการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

VDO ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการรับรองมติ

 

แจ้งเรื่องการเลื่อนให้เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินของขวัญปีใหม่ เนื่องจากมาตรการควบคุมสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ เอกสารชี้แจงคลิ๊ก
UploadImage