ประธานกรรมการ

นายวรพจน์ สิงหราช
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

คณะกรรมการ

นายวิชาญ กิ่งก้าน
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายสมชาย ทองสุทธิ์
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
ดร.สมเจต พูลมา
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายจำลอง น้อยวานิช
กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นางสาวจารึก สวนมาลัย
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ และกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ และกรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร
กรรมการดำเนินการ
นายไพฑูรย์ คงเทียน
กรรมการดำเนินการ
น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการดำเนินการ
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
กรรมการดำเนินการ

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์เตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4
  2.65
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ (เล่มสีนํ้าเงิน)
  2.50
 • ออมทรัพย์เฉพาะกิจ (รอฝากเข้าโครงการต่างๆ)
  0.75
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน เงินกู้สามัญ/กู้ฉุกเฉิน/กู้รวมหนี้
  1.00
 • โครงการออมทรัพย์เพิ่มค่า 1 (ปิดโครงการครบ 50 ล้านบาท)
  2.90
 • โครงการชวนน้องออมทรัพย์
  2.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 2 และ 3 (ปิดโครงการ)
  3.00
 • เกษียณเปี่ยมสุข 1 (ปิดโครงการ)
  3.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)
  2.55
 • ออมทรัพย์ATM (เล่มสีชมพู)
  2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  5.00
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  5.00
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • เงินกู้เพื่อการรวมหนี้
  5.00
 • เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID-19 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก
  3.75
 • เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50
 • กู้ขอปรับโครงสร้างหนี้(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.00
 • กู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสอ.สป. (ปิด)
  4.09

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 • ประเภท
  จำนวน
 • ทั้งหมด
  434,342
 • วันนี้
  321
 • เดือนนี้
  7,036
 • ปีนี้
  25,402