ประธานกรรมการ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

คณะกรรมการ

นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายสมเจต พูลมา
กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐพล นุชอุดม
กรรมการและเลขานุการ
นายไพฑูรย์ คงเทียน
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ดร.ธีระ แทนศิริ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการและระเบียบ
นายกำจัด สุวรรณปาล
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางชูศรี พุทธเจริญ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ (เล่มสีนํ้าเงิน)
  3.00
 • ออมมทรัพย์เฉพาะกิจ (รอฝากเข้าโครงการต่างๆ)
  0.75
 • ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน เงินกู้สามัญ/กู้ฉุกเฉิน/กู้รวมหนี้
  1.00
 • โครงการออมทรัพย์เพิ่มค่า 1 (ปิดโครงการครบ 200 ล้านบาท)
  3.30
 • โครงการชวนน้องออมทรัพย์
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 2 และ 3 (ปิดโครงการ)
  3.50
 • เกษียณเปี่ยมสุข 1 (ปิดโครงการ)
  3.75
 • ออมมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)
  3.00
 • ออมทรัพย์ATM (เล่มสีชมพู)
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.50
 • เงินกู้สามัญ
  5.50
 • กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  5.00
 • กู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสอ.สป. (ปิด)
  4.09
 • กู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID-19 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4.50

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 • ประเภท
  จำนวน
 • ทั้งหมด
  155337
 • วันนี้
  18
 • เดือนนี้
  8592
 • ปีนี้
  11154